Cennik, regulamin i polityka prywatności

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną szerzeniem się zakażeń spowodowanych przez koronawirusa (COVID-19), udostępniam możliwość konsultacji telefonicznej lub video za pomocą komunikatorów WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal z możliwością uzyskania e-recepty i e-zwolnienia.
Bezpośrednie konsultacje w gabinecie nie są obecnie możliwe.

Konsultacja trwa 30 min, w tym: 20 min połączenia telefonicznego z numerem +48 739 908 004 lub video przez WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal z użytkownikiem Dr Ewa Rzadkiewicz oraz 10 min koniecznych na przygotowanie zaleceń dla pacjenta (skierowań, e-recepty, e-zwolnienia), które następnie zostaną przesłane Państwu e-mailem z adresu info@ewarzadkiewicz.pl.

Podczas rezerwacji wizyty, w celu odbycia konsultacji, otrzymania e-recepty lub e-zwolnienia, konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, PESEL, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), telefon i adres e-mail, ew. nazwy używanej do komunikacji przez Skype.

Proszę o wcześniejsze przygotowanie wyników badań, które mają być omówione w czasie konsultacji.
Przygotowanie wyników umożliwi sprawniejszy przebieg konsultacji - można je przed wizytą przesłać mailem na info@ewarzadkiewicz.pl.

Warunkiem odbycia konsultacji jest jej opłacenie - w trakcie rezerwacji umożliwiają to Przelewy24 obsługujący szybkie bezpieczne płatności internetowe.
O zarezerwowanej przez Państwa godzinie, skontaktuję się z Państwem telefonicznie lub za pośrednictwem WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal, zgodnie z Państwa wyborem.

Wybrany przez Państwa termin jest wiążący - konsultację można odwołać najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem do godz. 24.
Za konsultację odwołaną w dniu, w którym ma się ona odbyć, nie ma możliwości zwrotu wpłaconych środków.

Pacjenci przyjmujący leki na stałe, mają możliwość przedłużenia recepty online.
Opłata za wystawienie recepty wynosi 60 zł za maksymalnie 5 leków (zakładka Umów wizytę, a następnie Przedłużenie recepty).
Przedłużenie recepty dotyczy leków przyjmowanych na stałe, np. leków na nadciśnienie, astmę, hormonów tarczycy, a nie leków, które powinny być przepisywane po konsultacji z lekarzem np. antybiotyków czy leków przeciwgrzybiczych - w tych przypadkach zapraszam na konsultację online. Usługa przedłużenia recepty online nie dotyczy leków narkotycznych i psychotropowych nieznanym osobom - proszę nie rezerwować przedłużenia recepty online w tych przypadkach.

W razie pytań, proszę o kontakt e-mailowy info@ewarzadkiewicz.pl lub telefoniczny +48 739 908 004.

Rozliczenia transakcji dokonywanych e-przelewem, BLIKiem, ApplePay, GooglePay i kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

Przelewy24_logo.png set_credit_card-horizontal-transparent.png

Konsultacja internistyczna - telefonicznie, przez WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal 30 min. - 260 zł

Konsultacja z zakresu chorób zakaźnych - profilaktyka chorób zakaźnych w ciąży, medycyna podróży, szczepienia - telefonicznie, przez WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal 30 min. - 260 zł

Przedłużenie recepty online 60 zł
Regulamin
Administratorem strony https://www.ewarzadkiewicz.pl jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rzadkiewicz, 04-030 Warszawa, ul. Kinowa 23, NIP5341580076. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących usług oferowanych przez https://www.ewarzadkiewicz.pl w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się w tej sprawie wysyłając wiadomość na adres info@ewarzadkiewicz.pl. Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
1. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Administrator - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rzadkiewicz, 04-030 Warszawa, ul. Kinowa 23, NIP5341580076.
Polityka Prywatności - dokument dostępny pod adresem https://www.ewarzadkiewicz/cennik.html
Regulamin - niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.ewarzadkiewicz/cennik.html
Konsultacje online - świadczenie medyczne realizowane telefonicznie lub drogą internetową za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal.
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mocą której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej za zapewnianiu Użytkownikowi świadczenia medycznego (konsultacji online) drogą internetową lub telefoniczną, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usługi konsultacji online w sposób zgodny z Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami oraz wnosić na rzecz Administratora opłaty związane z korzystaniem z konsultacji online. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konsultacja online nie jest równoważna z bezpośrednią konsultacją lekarską ani nie zastępuje bezpośredniej konsultacji lekarskiej.
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, korzystająca z konsultacji online.
2. Postanowienia wstępne
Do korzystania z konsultacji online konieczne jest spełnienie następujących warunków: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, aktywny adres e-mail, aktywne konto WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal lub aktywny numer telefonu nie blokujący połączeń z numeru nieznanego. Korzystanie z konsultacji online nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych (imię i nazwisko, PESEL, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania, adres e-mail, numer telefonu) w momencie rezerwacji konsultacji online. W ramach uzupełniania informacji Użytkownik może podawać więcej danych. Korzystanie z konsultacji online jest odpłatne - koszt jest uzależniony od wybranej przez Użytkownika konsultacji online. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z konsultacji online. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą internetu w ramach korzystania z konsultacji online była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres info@ewarzadkiewicz.pl. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem strony https://www.ewarzadkiewicz.pl, w szczegó lności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi konsultacji online.
3. Konsultacja online
W celu korzystania z konsultacji online konieczna jest rezerwacja konsultacji. Rezerwacja konsultacji możliwa jest z poziomu strony internetowej https://www.ewarzadkiewicz.pl w zakładce Umów wizytę, a następnie w Wybierz usługę. Rezerwacja konsultacji online wymaga wypełnienia formularza z podaniem danych wymienionych wyżej, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, zaakceptowania postanowień tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz opłacenia usługi drogą szybkich płatności internetowych realizowanych przez Dotpay.pl. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailem o dokonanej płatności oraz powiadomienie e-mailowe o rezerwacji konsultacji online 2 dni przed jej terminem oraz powiadomienie SMS jeden dzień przed jej terminem. Konsultacje online, które nie zostaną opłacone w ciągu godziny, są automatycznie anulowane. Użytkownik jest zobowiązany do odebrania telefonu o wyznaczonej godzinie, jeśli wybrał konsultację telefoniczną oraz do bycia zalogowanym do komunikatora internetowego Skype, jeśli wybrał konsultację za pomocą Skype'a. Konsultacja online zostanie zrealizowana w wybranym przez Użytkownika terminie. Wybranie terminu konsultacji online jest wiążące - jeśli Użytkownik w wybranym przez siebie terminie nie będzie dostępny telefonicznie lub przez Skype'a, brak realizacji Usługi leży po stronie Użytkownika i środki wpłacone za Usługę nie zostaną zwrócone, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Użytkownik jest informowany o możliwości odwołania konsultacji co najmniej dzień przed jej terminem drogą e-mailową w czasie rezerwacji Usługi. Za Usługi anulowane co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem do godz. 24.00 środki wpłacone na konto Administratora są zwracane Użytkownikowi, a tym samym Użytkownik ma możliwość odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Za Usługi odwołane przez Użytkownika w dniu, kiedy zarezerwowana konsultacja online ma się odbyć, środki nie są zwracane, a więc Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Administrator może w każdej chwili zablokować Użytkownika, który korzysta z konsultacji online w spoób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres e-mail podany w czasie rezerwacji konsultacji online. Nagrywanie konsultacji online zarówno telefonicznych, jak również za pośrednictwem Skype'a jest zabronione.
4. Korzystanie z strony https://www.ewarzadkiewicz.pl w celu konsultacji online
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony https://www.ewarzadkiewicz.pl w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do: korzystania w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, niedostarczania i niezamieszczania w treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, korzystania w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw, wprowadzania tylko takich danych osobowych, w stosunku do których posiada odpowiednią podstawę pozwalającą mu na przetwarzanie takich danych, niewykorzystywania strony https://www.ewarzadkiewicz.pl w celu przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem ze strony https://www.ewarzadkiewicz.pl oraz za treści umieszczone przez siebie w czasie rezerwacji konsultacji online.
5. Opłaty
Opłaty za korzystanie z konsultacji online wnoszone są zawsze z góry. Wysokość opłaty zależy od wybranej przez Użytkownika konsultacji. Ceny konsultacji dostępne są na https://www.ewarzadkiewicz/cennik.html. Użytkownik może zrezygnować z konsultacji online dzień przed terminem, w którym ma się ona odbyć, do godz. 24. Wówczas środki wpłacone przez Użytkownika zostaną mu zwrócone. Odwołanie konsultacji online w dniu, w którym ma się ona odbyć, nie jest możliwe, tzn. Użytkownik nie może domagać się zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej opłaty za konsultację online, nawet jeżeli faktycznie z niej nie skorzystał. Oznacza to, że Umowa jest niewypowiadalna przez Użytkownika w dniu mającej się odbyć konsultacji. Opłaty wnoszone są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl. Dane związane z płatnością podawane są bezpośrednio na stronie transakcyjnej serwisu Przelewy24.pl. Obsługa płatności odbywa się z poziomu zakładki Umów wizytę. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozliczeniami, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem info@ewarzadkiewicz.pl.
6. Przerwy i problemy techniczne
Administrator dołoży wszelkich starań, by strona https://www.ewarzadkiewicz.pl działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z konsultacji online Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony https://ewarzadkiewicz.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z usługi konsultacja online.
7. Dane osobowe i pliki cookies
Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator. Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie tych danych osobowych w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi w postaci w postaci konsultacji online. Świadczenie usługi wiąże się z przechowywaniem danych osobowych na serwerze. Użytkownik wyraża zgodę, by Administrator przy świadczeniu usługi posługiwał się podmiotami trzecimi, a zatem wyraża również zgodę, aby Administrator podpowierzał przetwarzanie danych osobowych kolejnym podmiotom. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem strony https://www.ewarzadkiewicz.pl opisane zostały w Polityce Prywatności.
8.Reklamacje
Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z konsultacji online. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie Użytkownika w związku z reklamacją. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. info@ewarzadkiewicz.pl. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.
9. Prawa autorskie
Prawa autorskie do strony https://www.ewarzadkiewicz.pl i usługi konsultacja online przysługują Administratorowi. Ich kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dodając jakiekolwiek treści w ramach rezerwacji usługi konsultacja online, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach realizacji świadczenia medycznego. Licencja udzielana jest bezterminowo.
10. Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2020r. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

Polityka prywatności i dane osobowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rzadkiewicz, 04-030 Warszawa, ul. Kinowa 23, NIP5341580076. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres info@ewarzadkiewicz.pl. W czasie rezerwacji konsultacji online, przekazujecie Państwo swoje dane osobowe Administratorowi, powierzając mu ich przetwarzanie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich dalsze powierzenie podmiotom trzecim w celu realizacji usługi konsultacji online, tj. rezerwacji konsultacji, wystawienia e-recepty i e-zwolnienia. Administrator gwarantuje, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażona była taka zgoda, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 - 21 RODO, kontaktując się Administratorem pod adresem ewa.rzadkiewicz@yahoo.com. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, zrealizować konsultację online. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom, umożliwiającym przetwarzanie Państwa danych w celu rezerwacji konsultacji online, dokonania płatności, wystawienia e-zwolnienia i e-recepty. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu kontaktu indywidualnego związanego z realizacją konsultacji online, tj. e-mailowego przesłania zaleceń lekarskich. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o świadczeniu usług medycznych przez okres 20lat.
Płatności
Rezerwując konsultację online, dokonujecie Państwo płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. W tym zakresie Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych, a wszelkich informacji związanych z ochroną danych dotyczących płatności należy szukać w polityce prywatności serwisu Dotpay.pl.
Kontakt e-mailowy, telefoniczny lub za pomocą komunikatora internetowego WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal
Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsApp, FaceTime, Skype lub Signal, przekazujecie Państwo Administratorowi swoje dane osobowe zawarte w treści e-maili, rozmów telefonicznych i komunikacji internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z rezerwacji konsultacji online. Dane osobowe, wizerunek oraz treści przekazywane Państwu przez Administratora również podlegają ustawie o ochronie danych osobowych. Dlatego ich nagrywanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez zgody Administratora stanowi naruszenie praw do ochrony danych Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.